Disdik Sumenep Badhi Alampa’agi Digital School – Jejak

logo

Disdik Sumenep Badhi Alampa’agi Digital School

Sabtu, 29 Juni 2019 - 18:39 WIB

5 tahun yang lalu

Jejak.co-Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Madura, Jaba Temor badhi alampa’agi program digital school. Program gapaneka aropa’agi program anyar ka’angguy lembaga pendidikan neng e Kabupaten Sumenep.

Digital school paneka program pangajaran se apalanggerran dha’ informatika tor teknologi (IT). Tareka ka’angguy nekkane pangajaran ka’dhinto, se kapeng settong, sakola’an nyoppre asadhiya server se aesse genna’ sadajana baragattepon pangajaran, tor ngagem Kurikulum 2013 (K-13). Server gella’ nyoppre bisa eguna’agi neng e kellas bang-sebangnga, sanajjan dhalem kabadha’an offline.

Ka’angguy maranta lampa program digital school ka’dhinto, Disdik Sumenep mabadha workshop saminggu benteng, ngabidi tanggal 24 kantos 30 Juni 2019. Dineng se ngereng lampa ka’dhinto enggi paneka guru-guru otosan dhari Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Lora Dinas Pendidikan Sumenep, Bambang Irianto anyata’agi ja’ sabarundhut aba’epon, asareng MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) badhi ngonjang guru-guru bakkel, TU, Operator, tor BK dhari sapolo SMP se badhi epakon ka’angguy alampa’agi program ka’dhinto.

“Ponapa se ekoca’ digital school? La, badan kaula sareng ca-kanca MKKS SMP Sumenep badhi ngonjang 13 oreng bakkel dhari sapolo sakola’an: 10 guru, kasorang TU, kasorang operator, ban kasorang guru BK. Daddi, se bakal noro’ program paneka, sadajana, 130 oreng,” totor Bambang, Sennen (24/6/2019).

Monggu Bambang, manabi dhaggi’ guru-guru gapaneka ngarte kalaban tarbuka ngengenge format digital school, yakte lampa pangajaran neng e ban-sabban sakola’an, insya’Allah, badhi maju tor bajjra.

“Lamon para guru ampon ngowasane dha’ ponapa tor kadiponapa format digital school ka’dhinto, program paneka badhi terros elampa’agi, ngabidi sarampongnga workshop; enggi ka’dhinto e taon pangajaran 2019-2020,” terrang salerana.

“Dineng se daddi parkara: ka’dhinto sepadda kan offline, banne online! Daddi, hakekattepon, badan kaula sadaja paneka guna badhi ngoddi. Dhari 10 SMP gella’, sabban sakola’an, settong kellas bisaos. Khusus dha’ SMP 1 sareng SMP 2, badan kaula pajat marenta 3 kellas. Melana kadhuwana menangka sakola’an panduman mutu, kabilang jugan SMP Kalianget,” careta salerana.

Lampa program digital school aropa’agi terrosan dhari visi-epon Disdik Sumenep ngengenge pendidikan se adhasar dha’ IT. Sadaja gapaneka erenca ka’anghuy mamaju pendidikan neng e mongging termo Polo Madura. Apalanggerran dha’ kasaroju’an, tamaso’ jugan pamanggi dhari para lora sakola’an, totor Bambang, se ka’dhimma sadajana ce’ barentengnga ka’angguy ngoddi alampa’agi program ka’dhinto.

Dineng sakola’an se badhi alampa’agi program digital school se sadarajat SMP neng e Kabupaten Sumenep, sabatara, badha 10 sakola’an. Neng e kacamadan kottha badha 4 sakola’an, enggi ka’dhinto: SMP Negeri 1 Sumenep, SMP Negeri 2 Sumenep, SMP Negeri 3 Sumenep, tor SMP Negeri 4 Sumenep.

Lastare gapaneka, SMP Negeri 1 tor SMP Negeri 2 Saronggi, SMP Negeri 1 Bluto, SMP Negeri 1 Kalianget, SMP Negeri 1 Gapura, tor SMP Negeri 1 Ambunten. Sa’amponna dhari 10 lembaga gapaneka kajalanan kalaban bagus, terros badhi eterrappagi dha’ sakola’an-sakola’an se laen. (don/yon)


Baca Lainnya