UNBK Sumenep Kalampan Sae tor Lancar – Jejak

logo

UNBK Sumenep Kalampan Sae tor Lancar

Selasa, 23 April 2019 - 15:31 WIB

5 tahun yang lalu

Jejak.co – Bupati Sumenep, A. Busyro Karim bisareng tim dhari Dinas Pendidikan (Disdik) jujuk anggal mareksane lampa Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dha’ ban-sabban sakola’an tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) se badha neng e Sumenep.

Dhalem lampa kawajibannepon, Salerana A. Busyro Karim se kaponjung menangka Rato Songennep, enggal madhapa’ berta ngengenge kakabidan jalanna UNBK se ampon kalampan sae tor lancar; ta’ mabi pokpara se nyalenda otaba alangan pan-ponapan. Namong saka’dhinto, sanajjan sempat etemmone settong-dhuwa’ parkara se aganjal jalanna lampa UNBK, kadiya se katebanan dha’ sala settong SMP se badha e Lenteng, pokpara kasebbut ta’ sampe’ daddi mandhegga otaba pegga’na lampa UNBK. Pramela e bakto gapaneka, parkara kasebbut jujuk eyatase sareng ponggaba dhari Disdik Sumenep.

“Saya sudah langsung memerintahkan Plt. Disdik untuk melakukan evaluasi dan mendatangi langsung ke sini,” totor Salerana A Busyro Karim naleka epangg’in sareng wartawan Jejak.co sa’amponna bubar mareksane UNBK neng e SMP Negeri 2 Sumenep.

A Busyro Karim  bisareng tim dhari Dinas Pendidikan (Disdik) jujuk anggal mareksane lampa Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

UNBK, Ujian Nasional kalaban aguna’agi media komputer, se ampon ekabidi molae taon 2015 se tapongkor ka’dhinto, aropa’agi gambaran monggu dha’ magarsare Sumenep, ja’ neng e jaman milenial samangken, poron otaba bunten, enggala kengeng noro’ lampa gilina jaman. Salaen tarekaepon ampon epagampang, praktis, modern, UNBK ka’dhinto kengeng elampa’agi kalaban ta’ mabi pole ambutowagi dha’ bannya’ abi’na dalubang kadiya lampa Ujian Nasional (UN) sabelunna. “Ini tentu merupakan kemajuan luar biasa bagi kualitas proses pendidikan di Sumenep,” totor tamba Salerana.

Sabatara pelaksana tugas (Plt) se eseppowe sareng Kepala Disdik Sumenep (Muhammad Saidi) apareng petotor paste, ja’ manabi badha pokpara se daddi kaganjella lampa UNBK, jujuk Salerana ngotos ponggaba ahli ka’angguy toron dha’ kennengngan kadaddiyannepon (lokasi).

“Permasalahan itu tidak begitu bermasalah terhadap siswa, karena waktu pelaksanaan ujian (durasi, pen.) bagi siswa dihitung sejak siswa tersebut mengerjakan soal,” terrang petotorrepon Muhammad Saidi.

Sanajjan etemmone badha pokpara alangan laen, kadiya parkara ngengenge koneksi sinyal, ujian tanto laggi’ bisa elakone dhalem kabadha’an ta’ jujuk nyambung ka internet ( offline ). “Baru nanti setelah bisa terkoneksi lagi, jawaban bisa dikirim ke pusat,” terrang Salerana nambai kellar kasomakta’an tareka UNBK.

Menangka pangaonengan, SMP se ampon alampa’agi UNBK neng e taon samangken enggi ka’dhinto badha 89 lembaga/sakola’an, tor ejalane sae bisareng langkong dhari 10.000 mored sa-Kabupaten Sumenep. (Yon/Don)


Baca Lainnya