Argana Cabbi Ongga, Oreng Tane Mala Laep – Jejak

logo

Argana Cabbi Ongga, Oreng Tane Mala Laep

Senin, 24 Juni 2019 - 13:22 WIB

5 tahun yang lalu

Jejak.co-Argana cabbi neng e Kabupaten Sumenep ampon ongga. Sabellunnepon, sabban sakilona, argana cabbi laggi’ dhalem kesaran Rp5 sampe’ Rp6 ebu. Samangken ampon Rp10 ebu/kilo. Namong saka’dhinto, arga tenggi gapaneka abareng sareng laebba oreng tane. Mosem nemor, tana saba kerreng, kakorangan aeng. Oreng tane coma bisa passra, molong re-karena buwana cabbi menangka panebbus ollena kaso ba’ari’ mola.

Sabellunna mosem nemor teba, pareppa’na kabadha’an bajjra, sabban minggu oreng tane laggi’ bisa ngala’ pangaselan ka’angguy nyambung orep kalaban ollena molong cabbi.

Hal ka’dhinto sorop kalaban kabadha’an tane cabbi neng e Disa Bumbungan, Bluto, Sumenep. Polowan hektar cabbi se erabat ba’ari’ mola, samangken ampon kerreng. Bali’, sabagiyan jugan ta’ sakone’ se ampon ta’ ekenneng arep, malarat aeng. Mangka gun gapaneka pangorebannepon reng tane e Bumbungan ka’angguy nyambung odhi’ dhalem re-sa’are.

Kantos mangken, reng-oreng tane neng e Disa Bumbungan gun ngambuwagi asa toronna ojan. “Samangken kaula guna bisa passra, Na’! Sanajjan laggi’ badha ontongnga, aneko’ gi’ badha re-karena se bisa epolong. Ja’ sakenga e dhinto badha bantowan “pengairan” dhari pamarenta, ce’ saena!” Totor Pa’ Sofwan (50 taon) naleka etemmone sareng Jejak.co (24/06), lerres pareppa’na molong re-kare odhi’na cabbi.

Dhalem kabadha’an passra, raja pangarebba oreng tane sopaja pamarenta duli badha se parduli dha’ tong-settongnga pangorebannepon. “Adha’, Na’! Noro’ bakto, tang cabbi akalotoran gan sakone’. Agaggaran, bucco’an kabbi!”. Terrang Salerana.

Settong kabbiyanna somber, se sabellunna santer agili neng e tabu’na saba Bumbungan, ampon ta’ ekenneng ambuwagi. Bila la teba mosem nemor, somber gella’ noro’ kerreng, ta’ ekenneng cello’ sakone’a.

Sabatara molae lamba’ mola, magarsare Disa Bumbungan sakobengnga, nembara’-nemor, kodu asadhiya obang bannya’ ka’angguy ngaolle: sae aeng dha’ar, ka’angguy amassa’, aseram, tor kabutowan laennepon, langkong-langkong bila badha karja. “Ja’ sakenga badha bantowan pengairan dhari pamarenta, bula sabarengngan kan bisa agabay balumbang, Na’, kenneng ambuwagi bila ngadhep mosem nemor? Sajan bila andhi’ karja!” Rajina Sofwan noro’ ngennes. (Don/yon)


Baca Lainnya