Macopat Daddi Pangerengnga Pangantan – Jejak

logo

Macopat Daddi Pangerengnga Pangantan

Senin, 29 Juli 2019 - 21:03 WIB

5 tahun yang lalu

Ajar Macopat: Adam Wiyono (kanan) bisareng Mistari (kacer) tempo nontom maos Tembang Senom taon 2018 se tapongkor, (25/5/2019, Foto: Adam Wiyono)

Jejak.co-Kompolan macopat otaba mamaca neng e bagiyan mongging temorra Polo Madura, dhari Kacamadan Gappora, Kacamadan Tang-Batang, kantos Kacamadan Dungkek, Sumenep, Madura, Jaba Temor, paggun langgeng kantos samangken.

“Paggun ramme. Aropa aresan. Disa-disa laen e lowarra Totosan, padhana Nyabakan Temor, Candi, Tamedung, Banuaju, Longos, Legung, Dapenda, Lombang, Lapa Taman, Dungkek, ban disa-disa laen dhari jareya paggun ngangguy,” ca’epon sala settong tokang teggessa mamaca neng e Tang-Batang, Adam Wiyono, Sennen (29/7/2019).

Langgengnga budhaja macopat gapaneka, menorot Adam Wiyono, somakta karomat kalaban baddha kompolan. “Sabban Malem Ahad. Samacem aresan rowa, la.. Le-ngalle dhari bengko ka bengko, adhasar dha’ sapa se ngenneng otaba nangga’ giliran. Rajana obang, apalanggerran dha’ kasaroju’an tong-settongnga oreng se ngereng. Bisa 5-ebuwan, 10-ebuwan, ban saterrossa. Kadhang ngangguy tembo’an, sakenceng-kenceng nyaba’a barampa,” jarna’ Salerana.

Lomraepon, tembang se elaguwagi sabban kompolan eyantarana, Tembang Artate, Senom, Kasmaran, Salanget, tor laen samacemma. “Senom se paleng bannya’ ekasennengnge. Enja’, ta’ ngangguy se modern. Ta’ eba-oba. Tadha’ aransemen modern-na. Ngangguy pakem se sokkla,” embu Salerana ngengenge pakem se eyangguy.

Laen aresan, laen onjangan. Manabi se onjangan, sepadda la-sakala. Baktona ta’ tanto. Kappra biyasana eyonjang ka’angguy salameddan toron tana, pelet kandhung, rarokadan, sae rokat pandhaba, rokat disa, tor laen samacemma.

Lamba’, menorot katerrangan Salerana Adam Wiyono, macopat daddi pangerengnga pangantan. “Macopat onjangan reya kan, lamba’, ekagabay tradisina oreng se alako gabay raja. Daddi, bakto pangantan rowa ajalan arampak, maso’a ka labang saketheng, kantos sa’ellana ongga ka kowadhi, badha tokang ngerengnga se maca macopat. Babine’an noro’ bunte’ e budhiyanna, nampa jajan,” careta Salerana.

Se enga’ jareya, terros Salerana ajarba’agi, saenga’na sengko’ taon 1990-an. Sengko’ nangga’ bakto gabayya ponakan. Se mamaca daddi tokang erengnga pangantan. Dullu, tokang erengnga reya oreng towana carek Totosan (alm.), Ke Molla ban Ke Kacong, Totosan Lao’.

Salerana ngako ja’ aba’na seggut kadhatengngan oreng dhari lowar Madura, tor kadhang jugan dhari manca, awawancara dha’ Salerana ngengenge macopat replica horloges. “Seggut engko’ edhatengnge oreng lowar, mala’an kadhang oreng turis,” ca’epon, “Moso sengko’ eyater ka katowana macopat, Karto ban Sattam. Se kadhuwa jareya pajat ahlina,” tegges Salerana.

Salerana mangmang ngengenge tokang mamaca asal Tang-Batang, ponapa toman eyonjang sareng pamarenta ponapa bunten. “Cora’na badha se eyonjang ka Karaton ka’angguy mamaca. Tape mon acaca’a kaparduliyanna pamarenta dha’ kompolan macopat, tadha’ jareya! Ta’ tao mon ka bagiyan ca-kanca se Saronggi ban Bluto,” ca’epon.

Menorot Salerana, karabat buntenna tembang macopat, ta’ salanjangnga kodu agantong dha’ pamarenta. Tembang macopat aropa’agi dadinggalannepon bangaseppo se parlo eromat, epeyara. Langkong-langkong monggu dha’ ngangodhadan.

“Dullu, sabellunna ngaji neng e langgar, na’-kana’ eyajari mamaca ban keyaena. Sateya obus, la.. Toman engko’ ngoddi ngajarana, tadha’ se endha’a,” pongkas Salerana.(don/yon)


Baca Lainnya