Dunk Dunk, Asella Alam Sumenep se Ekerem ka Prancis – Jejak

logo

Dunk Dunk, Asella Alam Sumenep se Ekerem ka Prancis

Kamis, 27 Juni 2019 - 13:43 WIB

5 tahun yang lalu

Jejak.co-Manabi Ajunan teppa’ lebat neng e Tekongan, Disa Tang-Batang Lao’ Sumenep, Ajunan bakal ngoladi barang athok-ketthok, bungkol ce’ lenyena, ngornyang, salose, ce’ leburra eyabassagi. Gapaneka se ekoca’ Dunk Dunk.

Dunk Dunk paneka ekagabay dhari bungkana tarebung.Tarebung padha ban nyeyor, dhari ramo’ kantos popossa ekenneng ejuwal, bannya’ gunana. Sabellunna daddi Dunk Dunk, tarebung epoger dhari jang ponce’ bungkella, ethok-ketthok; dhari kesaran 50cm, 80cm, 100cm, 120cm, kantos se paleng raja okoran dhumeterran (2 meter). Lastare gapaneka ebangun sorop kalaban pakem okoranna, terros pas esalasar epasalose kantos endha kadiya se badha neng e gambar, ngapencoten!

Dineng pegunaepon mattana Dunk Dunk gapaneka, lomra ekenneng kagabay eppot baddhana bonsai, korse eyas, korse karaton, gendhang, lomare, meja toles, kennengnganna lilin, tor baragat essena roma laennepon.

Tokang gabayya Dunk Dunk se paleng ngadha’ neng e Sumenep, mola-mola erintis sareng oreng Jadhung Dungkek, Ke Hebba asmaepon. “Bit-abidan, Ke Hebba katadha’an modal ka’angguy materros kasab neko. Dhari disa laen bannya’ se nero, Ke Hebba kala saeng. Saenggana salerana ambu dhari kasab alako neko.” Totor Pa’ Sahuri (47th, Tamedhung), jaraganna Dunk Dunk tempo etemmone sareng wartawan Jejak.co neng e penggir jalan Tekongan Tang-Batang Lao’, lerres neng e kennengngan ponggabana abadhi Dunk Dunk re-sa’are.

“Lamba’ gi’ ta’ moneter, ra-kera taon 1995, salaggi’ rangrang oreng alako neko, Ke Hebba moger ban ngetthok gali bungkana tarebung ngangguy kapak. Mangkana abit lakona, ban larang sapajuna! Satengnga bulan, kadhang gun olle dhuwa’an. Settong Dunk Dunk, bila eyaso’agi, nogga sampe’ ka arga Rp 700-750ebu. “Ta’ mon sanonto, ampon badha Senso. Nyaman ngetthok. Namong ganeko, sanonto, se dhumeterran paleng tenggi pera’ eyargain Rp 600ebu,” jarna’ Pa’ Usi (45th, kopala tokang) nambain katerrangan.

Opana tokang gabayya Dunk Dunk, dhalem sa’arena ebajar Rp 90ebu. “Laen mon Amrawi (Siswa SD, Tamedhung) ganeko! Ganeko kan anyama jar-ajar, long-nolonge, polana reppa’ libur sakola’an! Kadhang ban bula eberri’ Rp 40.000 otaba Rp 50.000. Kadhang, mon eyabassagi lakona abak bajeng, etambain ban bula!” Barenteng Pa’ Sahuri ajarba’agi.

Menorot pangakowanna Pa’ Imam (Sopir/Distributor), dhalem sakereman ka Bali, manabi ne’-kene’na (kappra esebbut “Mangko'”, kalaban tenggi 50cm tor lebar 60cm), bisa osso’ 70 kantos 80 biggi’. Manabi se 120cm kantos 2meterran, guna osso’ 40 kantos 50 biggi’. “Kappra dhalem sakale kereman, kapesseyan 27juta,” rengkes Pa’ Sahuri apareng katerrangan dha’ Jejak.co (26/06). “Agantong badhana tarebung se etangga’. Ganeko se ngaremmot ollena sapolo are. Langkong dhari saratos biggi’, insya’allah. Ambu dhukale kereman, ganeko!” Jarna’ Pa’ Sahuri notorragi.

Manabi Ajunan toman meyos dha’ Bali, teppa’na neng e Daerah Grobokan sareng Ubud, pas nangale eppot okeran dhari kaju ce’ leburra, gapaneka Dunk Dunk. “Dari Bali, ca’epon Bos dan kaula se badha e Bali, terros ekerem ka Prancis! Dhu, ce’ larangnga manabi pon ekerem ka lowar negeri, paneka. Bisa sampe’ polowan juta per-settongnga!” Terrang Pa’ Imam se ampon lak-kalek Sumenep-Bali. “Namong, ganeka se pon mare e’eyas sareng oreng Bali. Mon nonto sabarengngan neko, dhu taowa nape? Enggi neko pon ollena!” Tamba Pa’ Sahuri.(don/yon)


Baca Lainnya