Dudus: Ngardhang Rajekke, Magaggar Dusa – Jejak

logo

Dudus: Ngardhang Rajekke, Magaggar Dusa

Minggu, 8 September 2019 - 06:59 WIB

4 tahun yang lalu

Foto: ist

Jejak.co-Dudus ka’dhinto andhi’ arte mandhi raja. Oreng rowa edudus melaepon buru baras dhari sake’ langkong abit. Arte’epon, oreng gapaneka epandhi’i dhari sera kantos ka baba, sabadan nyoppreya ekenneng baccana aeng sadajana.

Langkong jarna’epon, dudus metorot istilaepon enggi ka’dhinto settong kabudhajan se aropa rituallepon oreng Madura e nalekana katebanan ne’mat raja. Ne’mat gapaneka kadhang aropa baras dhari sake’, baras dhari gila, mangkada nyare elmo, aneyat onggu-onggu atobat amarga bannya’ alako sala, buru kalowar dhari okoman, nyoppre aba’na kengeng petodu ta’ ngalakone kasala’an pole.

Laen dhari gapaneka, dudus jugan kalampan ka’angguy oreng se ajasa’, nyoppre kengeng kasakteyan otaba kategguwan (kajunelan). Sae sabellunna ejasa’, jugan manabi jasa’anna oreng gapaneka terro eleppasa, epa’asa. Kappraepon, kennengngan ka’angguy lampa dudus ka’dhinto kadhang ekalako neng e tengnga taneyan, e jalan tapa dhangdhang, otaba jugan neng e dhalem settong roma khusus.

Ta’ kor-sokor adudus otaba mandhi raja, badha pan-saponapan tareka (cara) sabellun tor salastarena nekkane lampa dudus ka’dhinto. Laen dhari ka’dhinto, dudus paneka guna ka’angguy oreng-oreng tor kalaban settong parkara peleyan. Ta’ same sareng mandhi raja lantaran kalowar hadas raja, buru lastare ababarragi, pelet kandhung, tor laen samacemma.

Dineng tareka lampaepon, se kapeng settong tanto enggi paneka neyat. Manabi dudus gella’ elampannagi amarga aba’na aromasa raja dusa tor terro ambuwa, oreng gapaneka kodu aneyat dhalem atena tor lesanna kalaban hela ja’ aba’na bendher terro ambuwa (atobat ongguwan). Manabi dudus gella’ kalampan amarga kengeng ne’mat raja, nyoppre atena ta’ potosa maos Alhamdulillah, li-baliyan.

Sapaneka dudus kalampan. Salastarena, aba’na kodu mergem neyat se ampon etekkane. Sadaja badan kaula enggal anggal emot ros-terrosan ja’ saongguna Pangeran paneka banget meyarsa, juba’-becce’ tanto kacathet neng e Ajunannepon Se Kobasa.

Se kapeng dhuwa’, saabdidda oreng gapaneka edudus, nyoppre aba’na apangrasa tor aromasa ja’ Pangeran paneka onggu-onggu bellas tor onggu-onggu ngapora dha’ sadaja kabulaNa.

Pangeran ce’ bellassa dha’ oreng-oreng se endha’ asokkor kalaban edu’umma ne’mat dha’ bang-sebang sadaja kabulaNa, sae ne’mat se ta’ katengal jugan se nyata kaoladan kalaban mata. Pangeran banget nyapora dha’ pasera’a bisaos kabulaNa se endha’ abali dha’ ka jalan se erida’i, ta’ apengo pole. Sola tengka dhalem re-sa’arena becce’ tor sorop kalaban dhadhabun dhalem Alquran. Sapaneka jugan ta’ nyengla’a dhari babirji’ dhadhabunnepon otosanNa.

Oreng jaman kona, kae-nyae badan kaula, juju’ buyut badan kaula ka attassagi, parcaja, sanajjan oreng gapaneka ce’ seggudda alako dusa, namong aba’na poron ka’angguy abali ngereng lalampan se ampon egaris sare’at. Sa’amponna edudus, yakte dusa-dusa gella’ lontor akalotoran gaggar ka tana, noro’ gilina aeng se eserammagi dhari sera kantos padana.

Se kapeng tello’, oreng se adudus paneka kodu langkong ahli dhari se edudus, bisa guru kajunelannepon, bisa jugan orengseppo bine’epon. Amarga dhalem lampa dudus ka’dhinto badha pan-saponapan katantowan tareka tor sarat se kodu etekkane, langkong-langkong pandu’aepon.

Dineng baragat se kodu esanattagi sabellunna lampa dudus ka’dhinto bannya’ macemma. Badha se adudus ngangguy aeng kembang pettong ropa, badha jugan se ngangguy aeng lerre (co-baccowanna berras). Saka’dhinto menangka ter-ater ngengenge kabudhajan dudus se lamba’ mola ampon daddi lampa tradisi rituallepon oreng Madura.

Penulis : Moh. Sumardono


Baca Lainnya